Hariduses on pöördelised ajad. Muutunud on mõtlemis- ja töötamisviis, õppetöö keskkond ja korraldus, õpetaja ja õpilase vahelised suhted ning koolitöö üldine eesmärk. Kõike seda nimetatakse muutuvaks õpikäsituseks.

Samas on konstruktivistliku lähenemise mõju õppeprotsessile raske mõõta. Samuti pole selge, kuidas õpilaste õpioskused, loovus ja ettevõtlikkus tegelikult arenevad. Pedagoogikateadlane Maie Tuulik koguni väidab,  et uue õpikäsituse varjus püütakse Eestis üle võtta lääneriikides laialdaselt levinud  ’informaalse’ kooli ja avatud kasvatuse läbikukkunud ideid.

Riigigümnaasiumite kvaliteedikokkuleppe kohaselt peaksid meie kooli õpilased omandama parima võimaliku akadeemilise hariduse, et õpinguid ülikoolis edukalt jätkata. Teisalt tuleks noortele pakkuda võimalikult suurel hulgal valikaineid, mis aitaksid neil valmistuda nii tööturule sisenemiseks kui igapäevaeluga toime tulemiseks. Ent kõike korraga ei saa. Kas akadeemiline õppesisu ja õpitulemused peavad teed andma praktilistele oskustele? Kas pädevus on vähem oluline kui huvi? Kas õnnetunne kaalub üles pingutuse? Muutuva õpikäsituse ideoloogid ei anna meile üheseid vastuseid ja nõnda tuleb meil endil olulisi küsimusi püstitada ning lahendusi otsida.

Kuna rahvusvahelises õpikeskkonnas õppimine kahtlemata avardab õpetajate (mõtte)maailma,  oleme väga õnnelikud, et saame Erasmus+ programmi toetusel läbi viia õpirändeprojekti, mille käigus toimub 12 õpirännet kuude Euroopa riiki. Meie eelnev kogemus näitab, et õpetajad üle kogu Euroopa puutuvad kokku vägagi sarnaste haridusalaste väljakutsetega. Sestap loodame üksteiselt õppides ja kogemusi jagades jõuda uute arusaamadeni, kuidas muutuva õpikäsitusega toime tulla. Projekti käigus täiendame oma erialaseid teadmisi hinnatud spetsialistide ja kogenud koolitajate käe all. Samuti tõusevad meie koolis paremini esile euroopalikud väärtused ja rahvusvaheline koostöö.

Me ei ole projektitöös uustulnukad. Otse vastupidi, meie kooli eelnev rahvusvaheline kogemus on olnud väga positiivne. Näiteks oleme Erasmus+  projektidest juba edukalt lõpuni viinud „TTG esimese õpirändeprojekti“ ja  strateegilise koostöö projekti  “Contemporary Literacy in Contemporary Kids“. Viimast peab SA Archimedes üleeuroopalise strateegilise koostöö suurepäraseks näiteks.


Projekti toetab rahaliselt Euroopa Komisjon Erasmus+ programmist. Kodulehe sisu peegeldab õpirändeprojektis osalejate seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.