Iirimaa õpirändes osalenud ajaloo ja prantsuse keele õpetajate ühistööna valmis lõimitud kursus, mis ühelt poolt sisaldab ajalootunnis vajaminevat prantsuskeelsete nimede hääldamise oskust ning teisalt seob keeletunnis õpitava grammatikateema (passiivi) ajalooliste sündmustega.

Loodud Moodle kursus on suuremas osas mõeldud kasutamiseks prantsuse keele õpilastele, kuna see on valdavalt prantsuskeelne ja rõhuasetusega grammatikale. Lõimitud näidistund viidi jällegi läbi eestikeelse ajalootunni raames; siin keskenduti rohkem hääldusele ning  Prantsuse revolutsioonile. Samuti õpiti Marseljeesi ning arutleti selle rolli üle nii ajaloolises võtmes kui tänapäeva ühiskonnas.

Nii lõimitud ajalootund kui Moodle kursus sisaldavad erinevaid õpitegevusi: teksti- ja videomaterjalid, presentatsioonid, arutelud, interaktiivsed ülesanded ja loovharjutused.

24.05.2019 läbi viidud avatud lõimitud ajalootund kahe õpetajaga klassis oli üsna meeleolukas. Õpilastepoolne tagasiside nende Moodle kursuse osadele, mida nad on saanud tunnis juba katsetada, on samuti olnud igati positiivne.

Prantsuse keelt ja ajalugu lõimiv Moodle kursus on mõeldud peamiselt prantsuse keele B1 taseme õpilastele, kuid hõlmab ka materjale, mida saavad kasutada algajad keeleõppijad või prantsuse keelt mitteõppijad ajalootunnis (näiteks ülevaade prantsuse keele hääldusest, mis sisaldab hääldusnäiteid ajaloolistest isikutest ja sündmustest; eestikeelne esitlus Prantsuse revolutsioonist).

Kursusel leidub nii ülesandeid, mis on mõeldud õpilasele iseseisvaks lahendamiseks-läbimiseks, kui ka materjale, mida kasutab õpetaja tundide läbiviimisel (näiteks Kuldvillaku mäng, Marseljeesi laulmine).

Kursuse osad:

Hääldus (ajaloolised isikud ja sündmused, Marseljeesi kuulamine, lugemine, tõlkimine ja laulmine, videomaterjal).

Passiivi moodustamine eri aegades, videoselgitused, iseseisvad harjutused õpilastele.

Ajaloosündmuste ja leiutiste reastamine kronoloogilistelt (õpilane viib kokku pildid-tekstid ja aastaarvud), eelnenud piltide kirjeldamine passiivis (nimisõnadest tegusõnade tuletamine ja passiivlausete moodustamine).

Pereajalugu asjades. Näitetekstide lugemine-tõlkimine. Loovteksti kirjutamine (oma kodu vanimate asjade loo kirjeldamine passiivis, asjade tutvustamine kaaslastele).