Filmi kirjaoskuse arendamine võõrkeele tunnis

Filmi kasutamine õppevahendina võõrkeeletunnis toetub sisupõhisele keeleõppele ehk sisu mõtestamisele keele abil.

Sisupõhine keeleõpe aitab õpilastel jõuda keerulisemate mõtlemisvormideni ning annab keeleõppija käsutusse suuremal hulgal multimodaalseid tekste ja õpitegevusi. Autentsed tekstid avardavad sõnavara, lisavad keeleõppele kultuuri aspekti ja tõstavad õpimotivatsiooni.

Meie filmivalikuks osutus Clint Eastwoodi 2009. a biograafiline film LAV presidendi Nelson Mandela and Lõuna-Aafrika ragbi rahvusmeeskonna kapteni François Pienaari sõprusest ning rassivaenu lõpetamisest. Filmiprojekti „Invictus“ eesmärgiks oli parandada õpilaste keeleoskust ja laiendada nende teadmisi ajaloo, spordi ja üldinimlike väärtuste kohta.

Projekt koosnes kolmest osast: ettevalmistavad tegevused (õpilaste sisuline ja keeleline ettevalmistus), filmi aktiivne vaatamine (töölehed märkmete tegemiseks ja küsimustele vastamiseks) ja järeltegevused (filmiarvustuste kirjutamine, arutelu, grupiettekanded  ja tagasiside).

Projekt õnnestus väga hästi ja andis innustust järgmisel õppeaastal sarnaste ettevõtmistega jätkata.

Nüüdisaegse õpikäsituse kohaselt tuleks järjest rohkem kaalu anda tehnoloogia kasutamisele võõrkeeleõppes, aga  digitehnoloogia kasutamine peaks olema põhjalikult läbi mõeldud.

Keeletunnid muudab kahtlemata vaheldusrikkamaks film, mida ei vaadata meelelahutuslikul eesmärgil,  vaid õppimiseks. Film motiveerib ka kõige ükskõiksemaid ja kannustab keeleõppijaid paremini argumenteerima.  Noored saavad filmist häid ideid, nad elavad peategelastele kaasa ning õpivad kompositsioonist paremini aru saama.. Kuna  üsna loomulikult kuulub filmi kirjaoskuse arendamise juurde filmiarvustuste kirjutamine, annab see tõuke ka kõige passiivsemale õpilasele oma mõtted kirja panna.

Kuna see oli meie esimene filmiprojekt, siis me ei teadnud, mis meid ees ootab, aga kõik sujus väga hästi. Kahe  õppenädala jooksul jõudsime ära teha nii ettevalmistavad tegevused, filmi ühisvaatamise kui ka järeltegevused.  Projekti käigus laienes keeleõppijate temaatiline sõnavara, suurenesid õpilaste teadmised LAV ajaloo ja ragbi kohta ning paranes nende oskus end kirjalikult väljendada, meeskonnatööd teha ning avalikult esineda.

Kui meie esimene filmiprojekt toimus eranditult auditoorsete õpitegevuste järgnevusena, siis järgmisel õppeaastal kavatseme   õpilastele pakkuda ka võimalust interaktiivseks õpitegevuseks. Sel eesmärgil ongi parajasti loomisel filmi kirjaoskuse pilootkursuse esimene moodul  Moodle’i keskkonnas.